કેન્દ્રીય બજેટ પર પ્રતિક્રિયા આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

JanJanKaBudget

કેન્દ્રીય બજેટ પર પ્રતિક્રિયા આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#JanJanKaBudget

કેન્દ્રીય બજેટ પર પ્રતિક્રિયા આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #JanJanKaBudget

Let's Connect

sm2p0