સમસ્ત દેશવાસીઓની ઇચ્છા આજે પૂર્ણ થઇ છે. જેઓએ શ્રી રામ મંદિરનાં નિર્માણ માટે સહકાર્ય કર્યું, જે રામ-સેવકોએ કાર સેવા કરી, જેમણે પણ શહીદી વ્હોરી છે એ સૌનું સ્મરણ કરું છું. આજે આખા દેશનું સપનું પૂર્ણ થયું છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

JaiShriRam

સમસ્ત દેશવાસીઓની ઇચ્છા આજે પૂર્ણ થઇ છે. જેઓએ શ્રી રામ મંદિરનાં નિર્માણ માટે સહકાર્ય કર્યું, જે રામ-સેવકોએ કાર સેવા કરી, જેમણે પણ શહીદી વ્હોરી છે એ સૌનું સ્મરણ કરું છું. આજે આખા દેશનું સપનું પૂર્ણ થયું છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ
#JaiShriRam

સમસ્ત દેશવાસીઓની ઇચ્છા આજે પૂર્ણ થઇ છે. જેઓએ શ્રી રામ મંદિરનાં નિર્માણ માટે સહકાર્ય કર્યું, જે રામ-સેવકોએ કાર સેવા કરી, જેમણે પણ શહીદી વ્હોરી છે એ સૌનું સ્મરણ કરું છું. આજે આખા દેશનું સપનું પૂર્ણ થયું છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ #JaiShriRam

Let's Connect

sm2p0