IT And Social Media workshop with Pradesh Adhax Shree Jitu Bhai Vagani Shree V Satish Ji Sangathan Mantri Rashtrya Shree Bhikhu Bhai Dalsaniya Sangathan Mantri Gujarat Pradesh Shree Amit Bhai Malvia IT Cell Convenor Rashtrya Shree KC Bhai Mahamantri Gujarat State Shree Shabdarshanji Shree Mahamantri Gujarat State Pradeep Bhai Pradesh mantri and Smt Rajika kacheria IT and Social Media Convenor Gujarat State

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

IT And Social Media workshop with Pradesh Adhax Shree Jitu Bhai Vagani , Shree V Satish Ji Sangathan Mantri Rashtrya, Shree Bhikhu Bhai Dalsaniya Sangathan Mantri Gujarat Pradesh ,Shree Amit Bhai Malvia IT Cell Convenor Rashtrya ,Shree KC Bhai Mahamantri Gujarat State, Shree Shabdarshanji Shree Mahamantri Gujarat State ,Pradeep Bhai Pradesh mantri and Smt Rajika kacheria IT and Social Media Convenor Gujarat State

IT And Social Media workshop with Pradesh Adhax Shree Jitu Bhai Vagani , Shree V Satish Ji Sangathan Mantri Rashtrya, Shree Bhikhu Bhai Dalsaniya Sangathan Mantri Gujarat Pradesh ,Shree Amit Bhai Malvia IT Cell Convenor Rashtrya ,Shree KC Bhai Mahamantri Gujarat State, Shree Shabdarshanji Shree Mahamantri Gujarat State ,Pradeep Bhai Pradesh mantri and Smt Rajika kacheria IT and Social Media Convenor Gujarat State

Let's Connect

sm2p0