કોરોના વાયરસના સંક્રમણને રોકવા માટે ભારત સરકારે શરૂ કરી 'આરોગ્ય સેતુ એપ'‬ ‪👉 આ એપ યુઝરને કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત વ્યક્તિની નજીક જવા પર અલર્ટ કરશે અને સંપર્કમાં આવતાથી અટકાવશે‬ ‪👉 એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર તથા iOS એપ સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ છે ‬ ‪

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસના સંક્રમણને રોકવા માટે ભારત સરકારે શરૂ કરી 'આરોગ્ય સેતુ એપ'‬

‪👉 આ એપ યુઝરને કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત વ્યક્તિની નજીક જવા પર અલર્ટ કરશે અને સંપર્કમાં આવતાથી અટકાવશે‬

‪👉 એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર તથા iOS એપ સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ છે ‬

‪#IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસના સંક્રમણને રોકવા માટે ભારત સરકારે શરૂ કરી 'આરોગ્ય સેતુ એપ'‬ ‪👉 આ એપ યુઝરને કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત વ્યક્તિની નજીક જવા પર અલર્ટ કરશે અને સંપર્કમાં આવતાથી અટકાવશે‬ ‪👉 એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર તથા iOS એપ સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ છે ‬ ‪#IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0