ડિજિટલ ગુજરાતના સ્વપ્નને સાર્થક કરવા કટિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર 👉 મહેસૂલ વિભાગની વિવિધ ઓનલાઇન સેવાઓની સાથે જમીન માપણીની સેવા પણ iORA પોર્ટલ પર ઓનલાઇન કરાઈ 👉 અરજદાર હવે કોઈ પણ સ્થળેથી જમીન માપણી, હદ માપણી, હિસ્સા માપણી અને પૈકી માપણી જેવી સુવિધા માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ડિજિટલ ગુજરાતના સ્વપ્નને સાર્થક કરવા કટિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર

👉 મહેસૂલ વિભાગની વિવિધ ઓનલાઇન સેવાઓની સાથે જમીન માપણીની સેવા પણ iORA પોર્ટલ પર ઓનલાઇન કરાઈ

👉 અરજદાર હવે કોઈ પણ સ્થળેથી જમીન માપણી, હદ માપણી, હિસ્સા માપણી અને પૈકી માપણી જેવી સુવિધા માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે

ડિજિટલ ગુજરાતના સ્વપ્નને સાર્થક કરવા કટિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર 👉 મહેસૂલ વિભાગની વિવિધ ઓનલાઇન સેવાઓની સાથે જમીન માપણીની સેવા પણ iORA પોર્ટલ પર ઓનલાઇન કરાઈ 👉 અરજદાર હવે કોઈ પણ સ્થળેથી જમીન માપણી, હદ માપણી, હિસ્સા માપણી અને પૈકી માપણી જેવી સુવિધા માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે

Let's Connect

sm2p0