વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિતે આપણે સૌ જીવન પર્યંત યોગને જીવનનો હિસ્સો બનાવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કરી સ્વસ્થ સમાજ,સ્વસ્થ ગુજરાત અને સ્વસ્થ ભારતનું નિર્માણ કરીએ.

InternationalYogaDay2020, MyLifeMyYoga, अंतर्राष्ट्रीययोगदिवस

BJP | BJP Gujarat,  InternationalYogaDay2020, MyLifeMyYoga, अंतर्राष्ट्रीययोगदिवस

વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિતે આપણે સૌ જીવન પર્યંત યોગને જીવનનો હિસ્સો બનાવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કરી સ્વસ્થ સમાજ,સ્વસ્થ ગુજરાત અને સ્વસ્થ ભારતનું નિર્માણ કરીએ. #InternationalYogaDay2020
#MyLifeMyYoga #अंतर्राष्ट्रीययोगदिवस

વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિતે આપણે સૌ જીવન પર્યંત યોગને જીવનનો હિસ્સો બનાવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કરી સ્વસ્થ સમાજ,સ્વસ્થ ગુજરાત અને સ્વસ્થ ભારતનું નિર્માણ કરીએ. #InternationalYogaDay2020 #MyLifeMyYoga #अंतर्राष्ट्रीययोगदिवस

Let's Connect

sm2p0