આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે ગુજરાત રાજ્ય સહકારી સંઘ દ્વારા આયોજીત રાજ્ય કક્ષાના મહિલા સહકારી સેમિનારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા. આ પ્રસંગે અમદાવાદના મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

InternationalWomensDay, SheInspiresUs

BJP | BJP Gujarat,  InternationalWomensDay, SheInspiresUs

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે ગુજરાત રાજ્ય સહકારી સંઘ દ્વારા આયોજીત રાજ્ય કક્ષાના મહિલા સહકારી સેમિનારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા. આ પ્રસંગે અમદાવાદના મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#InternationalWomensDay
#SheInspiresUs

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે ગુજરાત રાજ્ય સહકારી સંઘ દ્વારા આયોજીત રાજ્ય કક્ષાના મહિલા સહકારી સેમિનારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા. આ પ્રસંગે અમદાવાદના મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #InternationalWomensDay #SheInspiresUs

Let's Connect

sm2p0