નાગરિકતા સુધારા બિલ સંસદના બંને ગૃહોમાં પસાર કરવા બદલ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી તથા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહને ખુબ ખુબ અભિનંદન.

IndiaSupportsCAB

BJP | BJP Gujarat,  IndiaSupportsCAB

નાગરિકતા સુધારા બિલ સંસદના બંને ગૃહોમાં પસાર કરવા બદલ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી તથા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહને ખુબ ખુબ અભિનંદન. #IndiaSupportsCAB

નાગરિકતા સુધારા બિલ સંસદના બંને ગૃહોમાં પસાર કરવા બદલ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી તથા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહને ખુબ ખુબ અભિનંદન. #IndiaSupportsCAB

Let's Connect

sm2p0