પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના સમર્થનમાં આણંદ જિલ્લા યુવા મોર્ચા દ્વારા પ્રદેશ યુવા મોર્ચા અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ તેમજ સાંસદ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં અને પ્રદેશ-જિલ્લાના હોદ્દેદારોની ઉપસ્થિતિમાં ત્રિરંગા પદયાત્રા યોજાઈ.

IndiaSupportsCAA

BJP | BJP Gujarat,  IndiaSupportsCAA

પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના સમર્થનમાં આણંદ જિલ્લા યુવા મોર્ચા દ્વારા પ્રદેશ યુવા મોર્ચા અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ તેમજ સાંસદ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં અને પ્રદેશ-જિલ્લાના હોદ્દેદારોની ઉપસ્થિતિમાં ત્રિરંગા પદયાત્રા યોજાઈ. #IndiaSupportsCAA

પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના સમર્થનમાં આણંદ જિલ્લા યુવા મોર્ચા દ્વારા પ્રદેશ યુવા મોર્ચા અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ તેમજ સાંસદ શ્રી મિતેશભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં અને પ્રદેશ-જિલ્લાના હોદ્દેદારોની ઉપસ્થિતિમાં ત્રિરંગા પદયાત્રા યોજાઈ. #IndiaSupportsCAA

Let's Connect

sm2p0