સુરત ખાતે માન. કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિ ઈરાનીજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "પ્રબુદ્ધ નાગરિક સંમેલન" યોજાયું. આ સંમેલનમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, સાંસદ શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

IndiaSupportsCAA

BJP | BJP Gujarat,  IndiaSupportsCAA

સુરત ખાતે માન. કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિ ઈરાનીજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "પ્રબુદ્ધ નાગરિક સંમેલન" યોજાયું. આ સંમેલનમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, સાંસદ શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #IndiaSupportsCAA

સુરત ખાતે માન. કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી સ્મૃતિ ઈરાનીજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "પ્રબુદ્ધ નાગરિક સંમેલન" યોજાયું. આ સંમેલનમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, સાંસદ શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #IndiaSupportsCAA

Let's Connect

sm2p0