કોરોના વાઇરસ ના રોગચાળાનો પ્રસાર અટકાવવા તેને સંબંધિત કામગીરીમાં જોડાયેલા સરકારી કર્મચારીઓ, અધિકારીઓ,તબીબી કર્મચારીઓ,પોલીસ કર્મચારીઓ તથા અન્ય લોકોનું તાળીઓ પાડીને, થાળી વગાડીને તેમના કાર્યને બિરદાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી

IndiaFightsCorons, jantaCurfew

કોરોના વાઇરસ ના રોગચાળાનો પ્રસાર અટકાવવા તેને સંબંધિત કામગીરીમાં જોડાયેલા સરકારી કર્મચારીઓ, અધિકારીઓ,તબીબી કર્મચારીઓ,પોલીસ કર્મચારીઓ તથા અન્ય લોકોનું તાળીઓ પાડીને, થાળી વગાડીને તેમના કાર્યને બિરદાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી
#IndiaFightsCorons #jantaCurfew

કોરોના વાઇરસ ના રોગચાળાનો પ્રસાર અટકાવવા તેને સંબંધિત કામગીરીમાં જોડાયેલા સરકારી કર્મચારીઓ, અધિકારીઓ,તબીબી કર્મચારીઓ,પોલીસ કર્મચારીઓ તથા અન્ય લોકોનું તાળીઓ પાડીને, થાળી વગાડીને તેમના કાર્યને બિરદાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી #IndiaFightsCorons #jantaCurfew

Let's Connect

sm2p0