આપણે સૌ જેટલા વધુ સાવચેત રહીશું અને સરકારના આદેશ અને સૂચનોનું ચુસ્ત પાલન કરીશું તેટલા વધુ ઝડપથી આ મહામારીમાંથી ઉગરી શકીશું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

IndiaFightsCorona, PressNote

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, PressNote

આપણે સૌ જેટલા વધુ સાવચેત રહીશું અને સરકારના આદેશ અને સૂચનોનું ચુસ્ત પાલન કરીશું તેટલા વધુ ઝડપથી આ મહામારીમાંથી ઉગરી શકીશું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#IndiaFightsCorona #PressNote

આપણે સૌ જેટલા વધુ સાવચેત રહીશું અને સરકારના આદેશ અને સૂચનોનું ચુસ્ત પાલન કરીશું તેટલા વધુ ઝડપથી આ મહામારીમાંથી ઉગરી શકીશું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #IndiaFightsCorona #PressNote

Let's Connect

sm2p0