કોરોના ને કારણે ઉભી થયેલી વિષમ પરિસ્થિતિમાં રાજ્યના ઉત્તર ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ, ભોજન અને અન્ય વસ્તુઓનું વિતરણ કરતા ભાજપના સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ તેમજ કાર્યકર્તાશ્રીઓ ‪‬

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19, FeedTheNeedy

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19, FeedTheNeedy

કોરોના ને કારણે ઉભી થયેલી વિષમ પરિસ્થિતિમાં રાજ્યના ઉત્તર ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ, ભોજન અને અન્ય વસ્તુઓનું વિતરણ કરતા ભાજપના સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ તેમજ કાર્યકર્તાશ્રીઓ

‪#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19 ‬
#FeedTheNeedy

કોરોના ને કારણે ઉભી થયેલી વિષમ પરિસ્થિતિમાં રાજ્યના ઉત્તર ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ, ભોજન અને અન્ય વસ્તુઓનું વિતરણ કરતા ભાજપના સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ તેમજ કાર્યકર્તાશ્રીઓ ‪#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19 ‬ #FeedTheNeedy

Let's Connect

sm2p0