કોરોનાની મહામારીમાં ગરીબ વર્ગને મદદ કરવા મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડમાં નાગરિકો અને સેવાભાવિ સંગઠનો પોતાનો સ્વૈચ્છિક ફાળો આ બેંક ખાતામાં ઓનલાઈન આપી શકશે.

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

કોરોનાની મહામારીમાં ગરીબ વર્ગને મદદ કરવા મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડમાં નાગરિકો અને સેવાભાવિ સંગઠનો પોતાનો સ્વૈચ્છિક ફાળો આ બેંક ખાતામાં ઓનલાઈન આપી શકશે.

#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

કોરોનાની મહામારીમાં ગરીબ વર્ગને મદદ કરવા મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડમાં નાગરિકો અને સેવાભાવિ સંગઠનો પોતાનો સ્વૈચ્છિક ફાળો આ બેંક ખાતામાં ઓનલાઈન આપી શકશે. #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0