લહેરાશે પાછું સ્મિત, થશે નક્કી આપણી જીત મારો દેશ ખીલશે, ગુજરાત ખીલશે

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

લહેરાશે પાછું સ્મિત, થશે નક્કી આપણી જીત

મારો દેશ ખીલશે, ગુજરાત ખીલશે
#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

લહેરાશે પાછું સ્મિત, થશે નક્કી આપણી જીત મારો દેશ ખીલશે, ગુજરાત ખીલશે #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0