ગૌશાળાઓ અને પાંજરાપોળ માટે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો સંવેદનશીલ નિર્ણય

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

ગૌશાળાઓ અને પાંજરાપોળ માટે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો સંવેદનશીલ નિર્ણય #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

ગૌશાળાઓ અને પાંજરાપોળ માટે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો સંવેદનશીલ નિર્ણય #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0