માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો પ્રજાજોગ સંદેશ

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો પ્રજાજોગ સંદેશ

#IndiaFightsCorona

#GujaratFightsCovid19

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો પ્રજાજોગ સંદેશ #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0