ગુજરાતમાં વસતા પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતનમાં પહોચાડવા માટે વિશેષ શ્રમિક સ્પેશિયલ ટ્રેનોને ગ્રીન ઝંડી ફરકાવી માનવતાનું ભાથુ ભરીને શ્રમિકોને વિદાય આપતા સાંસદશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓ

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

ગુજરાતમાં વસતા પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતનમાં પહોચાડવા માટે વિશેષ શ્રમિક સ્પેશિયલ ટ્રેનોને ગ્રીન ઝંડી ફરકાવી માનવતાનું ભાથુ ભરીને શ્રમિકોને વિદાય આપતા સાંસદશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓ
#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

ગુજરાતમાં વસતા પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતનમાં પહોચાડવા માટે વિશેષ શ્રમિક સ્પેશિયલ ટ્રેનોને ગ્રીન ઝંડી ફરકાવી માનવતાનું ભાથુ ભરીને શ્રમિકોને વિદાય આપતા સાંસદશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓ #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0