અમદાવાદના કોરોના અસરગ્રસ્ત દર્દીઓની સારવાર કરતા ડૉક્ટરો અને કોરોના અસરગ્રસ્ત દર્દીઓ સાથે સંવાદ કરીને સારવાર અને સુવિધાઓ અંગે માહિતી મેળવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

અમદાવાદના કોરોના અસરગ્રસ્ત દર્દીઓની સારવાર કરતા ડૉક્ટરો અને કોરોના અસરગ્રસ્ત દર્દીઓ સાથે સંવાદ કરીને સારવાર અને સુવિધાઓ અંગે માહિતી મેળવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

#IndiaFightsCorona

#GujaratFightsCovid19

અમદાવાદના કોરોના અસરગ્રસ્ત દર્દીઓની સારવાર કરતા ડૉક્ટરો અને કોરોના અસરગ્રસ્ત દર્દીઓ સાથે સંવાદ કરીને સારવાર અને સુવિધાઓ અંગે માહિતી મેળવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0