કોરોના વાયરસ સંદર્ભે વડોદરા ખાતે એસ.એસ.જી. હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈ તૈયારીઓની સમીક્ષા કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે રાજ્યના મંત્રી શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

કોરોના વાયરસ સંદર્ભે વડોદરા ખાતે એસ.એસ.જી. હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈ તૈયારીઓની સમીક્ષા કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે રાજ્યના મંત્રી શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

#IndiaFightsCorona
#GujaratFightsCovid19

કોરોના વાયરસ સંદર્ભે વડોદરા ખાતે એસ.એસ.જી. હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈ તૈયારીઓની સમીક્ષા કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ. આ પ્રસંગે રાજ્યના મંત્રી શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0