કોરોના વાયરસ સંદર્ભે અમદાવાદ ખાતે યુ.એન.મહેતા હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કિડની હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈ તૈયારીઓની સમીક્ષા કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

કોરોના વાયરસ સંદર્ભે અમદાવાદ ખાતે યુ.એન.મહેતા હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કિડની હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈ તૈયારીઓની સમીક્ષા કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#IndiaFightsCorona
#GujaratFightsCovid19

કોરોના વાયરસ સંદર્ભે અમદાવાદ ખાતે યુ.એન.મહેતા હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કિડની હોસ્પિટલની મુલાકાત લઈ તૈયારીઓની સમીક્ષા કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0