લોકડાઉનની સ્થિતીમાં ગુજરાતના નાગરિકોની સમસ્યાઓનું ઘેર બેઠા સુખદ સમાધાન આવે તથા નાગરિકોને અધિકૃત માહિતી મળી રહે તે હેતુસર રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિવિધ હેલ્પલાઇન શરુ કરવામાં આવી છે.

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

લોકડાઉનની સ્થિતીમાં ગુજરાતના નાગરિકોની સમસ્યાઓનું ઘેર બેઠા સુખદ સમાધાન આવે તથા નાગરિકોને અધિકૃત માહિતી મળી રહે તે હેતુસર રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિવિધ હેલ્પલાઇન શરુ કરવામાં આવી છે.
#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

લોકડાઉનની સ્થિતીમાં ગુજરાતના નાગરિકોની સમસ્યાઓનું ઘેર બેઠા સુખદ સમાધાન આવે તથા નાગરિકોને અધિકૃત માહિતી મળી રહે તે હેતુસર રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિવિધ હેલ્પલાઇન શરુ કરવામાં આવી છે. #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0