કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી શ્રી ડો.હર્ષવર્ધનજીએ દેશમાં પ્રવર્તી રહેલા કોરોના વાયરસ સંદર્ભે વિવિધ રાજ્યોના આરોગ્ય મંત્રીશ્રીઓ સાથે રાજ્ય સરકારોએ લીધેલા પગલા અંગે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સમીક્ષા કરી હતી જેમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ એ રાજ્યની આરોગ્યની પરિસ્થિતિની માહિતી આપી હતી.

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી શ્રી ડો.હર્ષવર્ધનજીએ દેશમાં પ્રવર્તી રહેલા કોરોના વાયરસ સંદર્ભે વિવિધ રાજ્યોના આરોગ્ય મંત્રીશ્રીઓ સાથે રાજ્ય સરકારોએ લીધેલા પગલા અંગે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સમીક્ષા કરી હતી જેમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ એ રાજ્યની આરોગ્યની પરિસ્થિતિની માહિતી આપી હતી.
#IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી શ્રી ડો.હર્ષવર્ધનજીએ દેશમાં પ્રવર્તી રહેલા કોરોના વાયરસ સંદર્ભે વિવિધ રાજ્યોના આરોગ્ય મંત્રીશ્રીઓ સાથે રાજ્ય સરકારોએ લીધેલા પગલા અંગે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સમીક્ષા કરી હતી જેમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ એ રાજ્યની આરોગ્યની પરિસ્થિતિની માહિતી આપી હતી. #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0