લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે ખેડૂતોના હિતમાં રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬ ‪👉 રવિ પાકને લણવાનો સમય હોવાથી પાક કાપણી માટે હાર્વેસ્ટર અને થ્રેસર જેવા સાધનોના માલિક, ડ્રાઈવર, મજૂરો વગેરેને આ હેતુસર અવરજવરની છૂટ આપવામાં આવી છે‬ ‪‬ ‪

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે ખેડૂતોના હિતમાં રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬

‪👉 રવિ પાકને લણવાનો સમય હોવાથી પાક કાપણી માટે હાર્વેસ્ટર અને થ્રેસર જેવા સાધનોના માલિક, ડ્રાઈવર, મજૂરો વગેરેને આ હેતુસર અવરજવરની છૂટ આપવામાં આવી છે‬

‪#IndiaFightsCorona ‬
‪#GujaratFightsCovid19

લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે ખેડૂતોના હિતમાં રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬ ‪👉 રવિ પાકને લણવાનો સમય હોવાથી પાક કાપણી માટે હાર્વેસ્ટર અને થ્રેસર જેવા સાધનોના માલિક, ડ્રાઈવર, મજૂરો વગેરેને આ હેતુસર અવરજવરની છૂટ આપવામાં આવી છે‬ ‪#IndiaFightsCorona ‬ ‪#GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0