ગુજરાતમાં કોરોનાનો એક પણ પોઝિટિવ કેસ નથી, ગભરાશો નહિ પરંતુ સાવચેતી જરૂર રાખીએ. સ્વચ્છતા જાળવીએ.. સ્વસ્થ રહીએ.. કોરોના વાયરસના સંક્રમણથી મુક્ત રહીએ..

IndiaFightsCorona

ગુજરાતમાં કોરોનાનો એક પણ પોઝિટિવ કેસ નથી, ગભરાશો નહિ પરંતુ સાવચેતી જરૂર રાખીએ.

સ્વચ્છતા જાળવીએ.. સ્વસ્થ રહીએ.. કોરોના વાયરસના સંક્રમણથી મુક્ત રહીએ..
#IndiaFightsCorona

ગુજરાતમાં કોરોનાનો એક પણ પોઝિટિવ કેસ નથી, ગભરાશો નહિ પરંતુ સાવચેતી જરૂર રાખીએ. સ્વચ્છતા જાળવીએ.. સ્વસ્થ રહીએ.. કોરોના વાયરસના સંક્રમણથી મુક્ત રહીએ.. #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0