રાજ્યના નાગરિકોને અપીલ છે કે આપણે હેરાન થવાનો વારો ન આવે સરકારની ચિંતા ન વધે,તમારા પરિવારની ચિંતા ન વધે એટલે આપણે જયાં છીએ ત્યાંજ રહીએ અને સરકાર અને પ્રશાસનને સહકાર આપીએ.: પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી‬ ‪

IndiaFightsCorona

રાજ્યના નાગરિકોને અપીલ છે કે આપણે હેરાન થવાનો વારો ન આવે સરકારની ચિંતા ન વધે,તમારા પરિવારની ચિંતા ન વધે એટલે આપણે જયાં છીએ ત્યાંજ રહીએ અને સરકાર અને પ્રશાસનને સહકાર આપીએ.: પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી‬
‪#IndiaFightsCorona

રાજ્યના નાગરિકોને અપીલ છે કે આપણે હેરાન થવાનો વારો ન આવે સરકારની ચિંતા ન વધે,તમારા પરિવારની ચિંતા ન વધે એટલે આપણે જયાં છીએ ત્યાંજ રહીએ અને સરકાર અને પ્રશાસનને સહકાર આપીએ.: પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી‬ ‪#IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0