માસ્ક, સોશિયલ ડિસ્ટર્ન્સિંગ અને સેનિટાઇઝર આ ‘ત્રિશૂળ’ 🔱 દુષ્ટ કોરોના વાયરસનો કરશે નાશ. દરેક સમયે આ ત્રિશૂળ નો ઉપયોગ કરીએ.

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

માસ્ક, સોશિયલ ડિસ્ટર્ન્સિંગ અને સેનિટાઇઝર

આ ‘ત્રિશૂળ’ 🔱 દુષ્ટ કોરોના વાયરસનો કરશે નાશ. દરેક સમયે આ ત્રિશૂળ નો ઉપયોગ કરીએ.
#IndiaFightsCorona

માસ્ક, સોશિયલ ડિસ્ટર્ન્સિંગ અને સેનિટાઇઝર આ ‘ત્રિશૂળ’ 🔱 દુષ્ટ કોરોના વાયરસનો કરશે નાશ. દરેક સમયે આ ત્રિશૂળ નો ઉપયોગ કરીએ. #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0