લોકડાઉનમાં કેન્દ્ર સરકારની નવી ગાઇડલાઇન - સુરક્ષા, મેડિકલ ઇમરજન્સી અથવા સ્પેશ્યલ પરમિશન વગરની કોઈ પણ પ્રકારની રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ યાત્રા પર પ્રતિબંધ રહેશે - તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રહેશે, ઓનલાઇન શિક્ષણને પ્રોત્સાહન અપાશે

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

લોકડાઉનમાં કેન્દ્ર સરકારની નવી ગાઇડલાઇન

- સુરક્ષા, મેડિકલ ઇમરજન્સી અથવા સ્પેશ્યલ પરમિશન વગરની કોઈ પણ પ્રકારની રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ યાત્રા પર પ્રતિબંધ રહેશે

- તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રહેશે, ઓનલાઇન શિક્ષણને પ્રોત્સાહન અપાશે
#IndiaFightsCorona

લોકડાઉનમાં કેન્દ્ર સરકારની નવી ગાઇડલાઇન - સુરક્ષા, મેડિકલ ઇમરજન્સી અથવા સ્પેશ્યલ પરમિશન વગરની કોઈ પણ પ્રકારની રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ યાત્રા પર પ્રતિબંધ રહેશે - તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રહેશે, ઓનલાઇન શિક્ષણને પ્રોત્સાહન અપાશે #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0