કોરોના પરીક્ષણના પરિણામ સૂચવે છે કે બીજા દેશોની સરખામણીએ ભારતમાં નિયંત્રણમાં છે કોરોના સંક્ર્મણ.

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોરોના પરીક્ષણના પરિણામ સૂચવે છે કે બીજા દેશોની સરખામણીએ ભારતમાં નિયંત્રણમાં છે કોરોના સંક્ર્મણ.
#IndiaFightsCorona

કોરોના પરીક્ષણના પરિણામ સૂચવે છે કે બીજા દેશોની સરખામણીએ ભારતમાં નિયંત્રણમાં છે કોરોના સંક્ર્મણ. #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0