રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી એ તમામ પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રીઓ તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો હતો આ વિડીયો કોન્ફરન્સમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી એ તમામ પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રીઓ તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રીશ્રીઓ સાથે
વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો હતો આ વિડીયો કોન્ફરન્સમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#IndiaFightsCorona

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી એ તમામ પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રીઓ તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો હતો આ વિડીયો કોન્ફરન્સમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0