કોરોના સામે વિજય મેળવવા સપ્તપદીના સાત વચન પાળવા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ માંગ્યો પ્રત્યેક દેશવાસીનો સાથ

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોરોના સામે વિજય મેળવવા સપ્તપદીના સાત વચન પાળવા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ માંગ્યો પ્રત્યેક દેશવાસીનો સાથ
#IndiaFightsCorona

કોરોના સામે વિજય મેળવવા સપ્તપદીના સાત વચન પાળવા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ માંગ્યો પ્રત્યેક દેશવાસીનો સાથ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0