યોગ અને ભારતીય સંસ્કૃતિનો કેટલાક લોકો તિરસ્કાર કરતા રહ્યા આજે યોગ ની મહત્વતા સાથે સાથે સમગ્ર વિશ્વ નમસ્તે ને પણ અપનાવી રહ્યું છે

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

યોગ અને ભારતીય સંસ્કૃતિનો કેટલાક લોકો તિરસ્કાર કરતા રહ્યા

આજે યોગ ની મહત્વતા સાથે સાથે સમગ્ર વિશ્વ નમસ્તે ને પણ અપનાવી રહ્યું છે
#IndiaFightsCorona

યોગ અને ભારતીય સંસ્કૃતિનો કેટલાક લોકો તિરસ્કાર કરતા રહ્યા આજે યોગ ની મહત્વતા સાથે સાથે સમગ્ર વિશ્વ નમસ્તે ને પણ અપનાવી રહ્યું છે #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0