સ્વચ્છ ભારત અભિયાનનો કેટલાક લોકો સમગ્ર દેશમાં મજાક ઉડાવતા રહ્યા સ્વચ્છ ભારત યોજના એ ઘરે ઘરે શૌચાલય બનાવડાવીને કોરોના સંક્ર્મણ ના ભય થી લોકોને બચાવ્યા

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

સ્વચ્છ ભારત અભિયાનનો કેટલાક લોકો સમગ્ર દેશમાં મજાક ઉડાવતા રહ્યા

સ્વચ્છ ભારત યોજના એ ઘરે ઘરે શૌચાલય બનાવડાવીને કોરોના સંક્ર્મણ ના ભય થી લોકોને બચાવ્યા
#IndiaFightsCorona

સ્વચ્છ ભારત અભિયાનનો કેટલાક લોકો સમગ્ર દેશમાં મજાક ઉડાવતા રહ્યા સ્વચ્છ ભારત યોજના એ ઘરે ઘરે શૌચાલય બનાવડાવીને કોરોના સંક્ર્મણ ના ભય થી લોકોને બચાવ્યા #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0