ડિજિટલ ઇન્ડિયા ને એ લોકો ફ્લોપ સ્કીમ બતાવતા રહ્યા આજે એજ ડિજિટલ ઇન્ડિયા લેણ-દેણ, રોજગાર, શિક્ષણ અને આવશ્યક સેવાઓને સુચારુ રૂપથી ચાલવામાં મદદરૂપ થઇ રહી છે

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

ડિજિટલ ઇન્ડિયા ને એ લોકો ફ્લોપ સ્કીમ બતાવતા રહ્યા

આજે એજ ડિજિટલ ઇન્ડિયા લેણ-દેણ, રોજગાર, શિક્ષણ અને આવશ્યક સેવાઓને સુચારુ રૂપથી ચાલવામાં મદદરૂપ થઇ રહી છે
#IndiaFightsCorona

ડિજિટલ ઇન્ડિયા ને એ લોકો ફ્લોપ સ્કીમ બતાવતા રહ્યા આજે એજ ડિજિટલ ઇન્ડિયા લેણ-દેણ, રોજગાર, શિક્ષણ અને આવશ્યક સેવાઓને સુચારુ રૂપથી ચાલવામાં મદદરૂપ થઇ રહી છે #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0