કોરોના સામેની લડાઈમાં આરોગ્ય સેતુ એપ એક મહત્વપૂર્ણ હથિયાર છે. એપ ને ડાઉનલોડ કરીએ અને અન્ય લોકોને ડાઉનલોડ કરવા પ્રેરિત કરીએ. એન્ડ્રોઇડ : https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.aarogyasetu&hl=en_US આઇઓએસ : https://apps.apple.com/in/app/aarogyasetu/id1505825357

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોરોના સામેની લડાઈમાં આરોગ્ય સેતુ એપ એક મહત્વપૂર્ણ હથિયાર છે. એપ ને ડાઉનલોડ કરીએ અને અન્ય લોકોને ડાઉનલોડ કરવા પ્રેરિત કરીએ.

એન્ડ્રોઇડ : https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.aarogyasetu&hl=en_US

આઇઓએસ : https://apps.apple.com/in/app/aarogyasetu/id1505825357

#IndiaFightsCorona

કોરોના સામેની લડાઈમાં આરોગ્ય સેતુ એપ એક મહત્વપૂર્ણ હથિયાર છે. એપ ને ડાઉનલોડ કરીએ અને અન્ય લોકોને ડાઉનલોડ કરવા પ્રેરિત કરીએ. એન્ડ્રોઇડ : https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.aarogyasetu&hl=en_US આઇઓએસ : https://apps.apple.com/in/app/aarogyasetu/id1505825357 #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0