રાષ્ટ્રની સુરક્ષામાં યોગદાન આપો કોરોના સામે લડવા માટે ફંડમાં યોગદાન આપો અને પરિચિતોને પણ યોગદાન આપવા માટે આગ્રહ કરીએ ચાલો કોરોના વાયરસ સામે એક થઈને લડીએ

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

રાષ્ટ્રની સુરક્ષામાં યોગદાન આપો

કોરોના સામે લડવા માટે ફંડમાં યોગદાન આપો અને પરિચિતોને પણ યોગદાન આપવા માટે આગ્રહ કરીએ

ચાલો કોરોના વાયરસ સામે એક થઈને લડીએ
#IndiaFightsCorona

રાષ્ટ્રની સુરક્ષામાં યોગદાન આપો કોરોના સામે લડવા માટે ફંડમાં યોગદાન આપો અને પરિચિતોને પણ યોગદાન આપવા માટે આગ્રહ કરીએ ચાલો કોરોના વાયરસ સામે એક થઈને લડીએ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0