સ્વંયને, પોતાના પરિવાર અને મિત્રોને કોરોનાથી સુરક્ષિત રાખો; આરોગ્ય સેતુ એપનો ઉપયોગ કરો. હું સુરક્ષિત. આપણે સુરક્ષિત. ભારત સુરક્ષિત

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

સ્વંયને, પોતાના પરિવાર અને મિત્રોને કોરોનાથી સુરક્ષિત રાખો; આરોગ્ય સેતુ એપનો ઉપયોગ કરો.

હું સુરક્ષિત. આપણે સુરક્ષિત. ભારત સુરક્ષિત
#IndiaFightsCorona

સ્વંયને, પોતાના પરિવાર અને મિત્રોને કોરોનાથી સુરક્ષિત રાખો; આરોગ્ય સેતુ એપનો ઉપયોગ કરો. હું સુરક્ષિત. આપણે સુરક્ષિત. ભારત સુરક્ષિત #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0