સવાલ તમારો, જવાબ નિષ્ણાતનો સામાન્ય ફ્લ્યૂ અથવા શરદી-તાવ ના લક્ષણ હોય તો ઘરમાં જ રહેવું જોઈએ કે હોસ્પિટલ જવું જોઈએ?

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

#IndiaFightsCorona

સવાલ તમારો, જવાબ નિષ્ણાતનો

સામાન્ય ફ્લ્યૂ અથવા શરદી-તાવ ના લક્ષણ હોય તો ઘરમાં જ રહેવું જોઈએ કે હોસ્પિટલ જવું જોઈએ?

#IndiaFightsCorona સવાલ તમારો, જવાબ નિષ્ણાતનો સામાન્ય ફ્લ્યૂ અથવા શરદી-તાવ ના લક્ષણ હોય તો ઘરમાં જ રહેવું જોઈએ કે હોસ્પિટલ જવું જોઈએ?

Let's Connect

sm2p0