મોદી સરકારે કોરોના સંકટનો સામનો કરવા દેશ હિતમાં અગાઉથી જ તકેદારીના પગલા લીધા પરિણામે ભારત કોરોના વાયરસનો ફેલાવો રોકવામાં મહદ અંશે સફળ રહ્યું. કોરોના સામેની લડાઈ હજુ ચાલુ રહેશે. આપ સૌ ઘરમાં જ રહો, સુરક્ષિત રહો.

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

મોદી સરકારે કોરોના સંકટનો સામનો કરવા દેશ હિતમાં અગાઉથી જ તકેદારીના પગલા લીધા પરિણામે ભારત કોરોના વાયરસનો ફેલાવો રોકવામાં મહદ અંશે સફળ રહ્યું.

કોરોના સામેની લડાઈ હજુ ચાલુ રહેશે.

આપ સૌ ઘરમાં જ રહો, સુરક્ષિત રહો.

#IndiaFightsCorona

મોદી સરકારે કોરોના સંકટનો સામનો કરવા દેશ હિતમાં અગાઉથી જ તકેદારીના પગલા લીધા પરિણામે ભારત કોરોના વાયરસનો ફેલાવો રોકવામાં મહદ અંશે સફળ રહ્યું. કોરોના સામેની લડાઈ હજુ ચાલુ રહેશે. આપ સૌ ઘરમાં જ રહો, સુરક્ષિત રહો. #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0