સવાલ તમારો, જવાબ નિષ્ણાતનો શું રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા વધવાથી કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ ફેલાતું અટકી જાય છે?

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

#IndiaFightsCorona

સવાલ તમારો, જવાબ નિષ્ણાતનો

શું રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા વધવાથી કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ ફેલાતું અટકી જાય છે?

#IndiaFightsCorona સવાલ તમારો, જવાબ નિષ્ણાતનો શું રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા વધવાથી કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ ફેલાતું અટકી જાય છે?

Let's Connect

sm2p0