સવાલ તમારો, જવાબ નિષ્ણાંતનો દૂધ, શાકભાજી જેવી વસ્તુઓ લેવા માટે બજાર જઈએ ત્યારે કેવા પ્રકારની સાવચેતી રાખવી જોઈએ ?

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

#IndiaFightsCorona

સવાલ તમારો, જવાબ નિષ્ણાંતનો

દૂધ, શાકભાજી જેવી વસ્તુઓ લેવા માટે બજાર જઈએ ત્યારે કેવા પ્રકારની સાવચેતી રાખવી જોઈએ ?

#IndiaFightsCorona સવાલ તમારો, જવાબ નિષ્ણાંતનો દૂધ, શાકભાજી જેવી વસ્તુઓ લેવા માટે બજાર જઈએ ત્યારે કેવા પ્રકારની સાવચેતી રાખવી જોઈએ ?

Let's Connect

sm2p0