કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી શ્રી ડો.હર્ષવર્ધનજી એ દેશમાં પ્રવર્તી રહેલા કોરોના વાયરસ સંદર્ભે વિવિધ રાજ્યોના આરોગ્ય મંત્રીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સમીક્ષા કરી હતી જેમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ એ રાજ્યની આરોગ્યની પરિસ્થિતિની માહિતી આપી હતી.

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી શ્રી ડો.હર્ષવર્ધનજી એ દેશમાં પ્રવર્તી રહેલા કોરોના વાયરસ સંદર્ભે વિવિધ રાજ્યોના આરોગ્ય મંત્રીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સમીક્ષા કરી હતી જેમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ એ રાજ્યની આરોગ્યની પરિસ્થિતિની માહિતી આપી હતી.
#IndiaFightsCorona

કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી શ્રી ડો.હર્ષવર્ધનજી એ દેશમાં પ્રવર્તી રહેલા કોરોના વાયરસ સંદર્ભે વિવિધ રાજ્યોના આરોગ્ય મંત્રીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સમીક્ષા કરી હતી જેમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ એ રાજ્યની આરોગ્યની પરિસ્થિતિની માહિતી આપી હતી. #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0