‪નિ:સહાય વૃદ્ધો અને નિરાધારો માટે રાજ્ય સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય ‬ ‪મહાનગરોમાં એકલા રહેતા નિ:સહાય વૃદ્ધો અને નિરાધારોને વિનામૂલ્યે ભોજન સેવા સ્વૈચ્છિક સેવા સંગઠનો ના સહયોગથી ઘેર બેઠા પૂરી પડાશે ‬ ‪આ ઉપરાંત જીવન આવશ્યક ચીજવસ્તુનો પુરવઠો પણ પહોચાડવામાં સહાય કરાશે‬ ‪‬

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

‪નિ:સહાય વૃદ્ધો અને નિરાધારો માટે રાજ્ય સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય ‬

‪મહાનગરોમાં એકલા રહેતા નિ:સહાય વૃદ્ધો અને નિરાધારોને વિનામૂલ્યે ભોજન સેવા સ્વૈચ્છિક સેવા સંગઠનો ના સહયોગથી ઘેર બેઠા પૂરી પડાશે ‬

‪આ ઉપરાંત જીવન આવશ્યક ચીજવસ્તુનો પુરવઠો પણ પહોચાડવામાં સહાય કરાશે‬

‪#IndiaFightsCorona ‬

‪નિ:સહાય વૃદ્ધો અને નિરાધારો માટે રાજ્ય સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય ‬ ‪મહાનગરોમાં એકલા રહેતા નિ:સહાય વૃદ્ધો અને નિરાધારોને વિનામૂલ્યે ભોજન સેવા સ્વૈચ્છિક સેવા સંગઠનો ના સહયોગથી ઘેર બેઠા પૂરી પડાશે ‬ ‪આ ઉપરાંત જીવન આવશ્યક ચીજવસ્તુનો પુરવઠો પણ પહોચાડવામાં સહાય કરાશે‬ ‪#IndiaFightsCorona ‬

Let's Connect

sm2p0