લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે ઇમરજન્સી સર્વિસના સુચારુ પરિવહન માટે કેન્દ્ર સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય‬ ‪👉 કોરોનાની પરિસ્થિતિ વચ્ચે ઇમરજન્સી સર્વિસ અને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ ઝડપથી પહોંચાડવા દેશભરના ટોલનાકાને કામચલાઉ ધોરણે નાબૂદ કરવામાં આવ્યા ‬ ‪

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે ઇમરજન્સી સર્વિસના સુચારુ પરિવહન માટે કેન્દ્ર સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય‬

‪👉 કોરોનાની પરિસ્થિતિ વચ્ચે ઇમરજન્સી સર્વિસ અને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ ઝડપથી પહોંચાડવા દેશભરના ટોલનાકાને કામચલાઉ ધોરણે નાબૂદ કરવામાં આવ્યા ‬

‪#IndiaFightsCorona

લોકડાઉનની સ્થિતિ વચ્ચે ઇમરજન્સી સર્વિસના સુચારુ પરિવહન માટે કેન્દ્ર સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય‬ ‪👉 કોરોનાની પરિસ્થિતિ વચ્ચે ઇમરજન્સી સર્વિસ અને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ ઝડપથી પહોંચાડવા દેશભરના ટોલનાકાને કામચલાઉ ધોરણે નાબૂદ કરવામાં આવ્યા ‬ ‪#IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0