રાજ્યના મહાનગરોમાં વિદેશમાંથી આવેલા અને હોમ કોરેન્ટાઇન થયેલા નાગરિકો સાથે જનસંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

રાજ્યના મહાનગરોમાં વિદેશમાંથી આવેલા અને હોમ કોરેન્ટાઇન થયેલા નાગરિકો સાથે જનસંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#IndiaFightsCorona

રાજ્યના મહાનગરોમાં વિદેશમાંથી આવેલા અને હોમ કોરેન્ટાઇન થયેલા નાગરિકો સાથે જનસંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0