સી.એમ. ડેશબોર્ડના કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર પરથી રાજ્યના મહાનગરોના કોરોના અસરગ્રસ્ત દર્દીઓ સાથે પ્રત્યક્ષ વીડિયો સંવાદ કરીને સારવાર અંગે તેમજ સુવિધાઓની જાત માહિતી મેળવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

સી.એમ. ડેશબોર્ડના કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર પરથી રાજ્યના મહાનગરોના કોરોના અસરગ્રસ્ત દર્દીઓ સાથે પ્રત્યક્ષ વીડિયો સંવાદ કરીને સારવાર અંગે તેમજ સુવિધાઓની જાત માહિતી મેળવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#IndiaFightsCorona

સી.એમ. ડેશબોર્ડના કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર પરથી રાજ્યના મહાનગરોના કોરોના અસરગ્રસ્ત દર્દીઓ સાથે પ્રત્યક્ષ વીડિયો સંવાદ કરીને સારવાર અંગે તેમજ સુવિધાઓની જાત માહિતી મેળવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0