આપણે સૌ સાવચેત રહીને કોરોના વાયરસને ફેલાવવાનો મોકો ન આપીએ. આ વૈશ્વિક મહામારીથી ગભરાવાની જરૂર નથી, જરૂર છે જાગૃત રહેવાની

IndiaFightsCorona

આપણે સૌ સાવચેત રહીને કોરોના વાયરસને ફેલાવવાનો મોકો ન આપીએ.
આ વૈશ્વિક મહામારીથી ગભરાવાની જરૂર નથી, જરૂર છે જાગૃત રહેવાની

#IndiaFightsCorona

આપણે સૌ સાવચેત રહીને કોરોના વાયરસને ફેલાવવાનો મોકો ન આપીએ. આ વૈશ્વિક મહામારીથી ગભરાવાની જરૂર નથી, જરૂર છે જાગૃત રહેવાની #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0