ગુજરાત સરકારે દેશમાં સૌથી વધુ શ્રમિક ટ્રેનોના માધ્યમથી ગુજરાતમાં આજીવિકા મેળવનારા લાખો પરપ્રાંતિય શ્રમિકોને ગૌરવ, સંભાળ, સલામતી અને સ્મિત સાથે તેમના વતન રાજ્યોમાં પોંહચાડવાની સુચારુ વ્યવસ્થા કરી.

IndiaFightsCorona

ગુજરાત સરકારે દેશમાં સૌથી વધુ શ્રમિક ટ્રેનોના માધ્યમથી ગુજરાતમાં આજીવિકા મેળવનારા લાખો પરપ્રાંતિય શ્રમિકોને ગૌરવ, સંભાળ, સલામતી અને સ્મિત સાથે તેમના વતન રાજ્યોમાં પોંહચાડવાની સુચારુ વ્યવસ્થા કરી.

#IndiaFightsCorona

ગુજરાત સરકારે દેશમાં સૌથી વધુ શ્રમિક ટ્રેનોના માધ્યમથી ગુજરાતમાં આજીવિકા મેળવનારા લાખો પરપ્રાંતિય શ્રમિકોને ગૌરવ, સંભાળ, સલામતી અને સ્મિત સાથે તેમના વતન રાજ્યોમાં પોંહચાડવાની સુચારુ વ્યવસ્થા કરી. #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0