આપણે સ્વયં નિયમોનું પાલન કરીને સાવચેતી પૂર્વક કોરોના વાયરસ સામે લડીએ. બિનજરૂરી બહાર નીકળવાનું ટાળીએ. જાગૃત નાગરિક તરીકે પ્રશાસન અને પોલીસ તંત્રને વ્યવસ્થા બનાવી રાખવામાં સહકાર આપીએ.: પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

IndiaFightsCorona

આપણે સ્વયં નિયમોનું પાલન કરીને સાવચેતી પૂર્વક કોરોના વાયરસ સામે લડીએ. બિનજરૂરી બહાર નીકળવાનું ટાળીએ. જાગૃત નાગરિક તરીકે પ્રશાસન અને પોલીસ તંત્રને વ્યવસ્થા બનાવી રાખવામાં સહકાર આપીએ.: પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#IndiaFightsCorona

આપણે સ્વયં નિયમોનું પાલન કરીને સાવચેતી પૂર્વક કોરોના વાયરસ સામે લડીએ. બિનજરૂરી બહાર નીકળવાનું ટાળીએ. જાગૃત નાગરિક તરીકે પ્રશાસન અને પોલીસ તંત્રને વ્યવસ્થા બનાવી રાખવામાં સહકાર આપીએ.: પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0