કોરોના વાયરસથી સ્વયંને, પરિવારને, મિત્રોને અને દેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે ડાઉનલોડ કરો 'આરોગ્ય સેતુ' એપ્લિકેશન સ્વયં ને સુરક્ષિત રાખી, ભારતને સલામત બનાવો

IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસથી સ્વયંને, પરિવારને, મિત્રોને અને દેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે ડાઉનલોડ કરો 'આરોગ્ય સેતુ' એપ્લિકેશન

સ્વયં ને સુરક્ષિત રાખી, ભારતને સલામત બનાવો
#IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસથી સ્વયંને, પરિવારને, મિત્રોને અને દેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે ડાઉનલોડ કરો 'આરોગ્ય સેતુ' એપ્લિકેશન સ્વયં ને સુરક્ષિત રાખી, ભારતને સલામત બનાવો #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0